Privacyverklaring

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Martin Hendericks Uitvaartverzorging geleverde producten en diensten.

Martin Hendericks Uitvaartverzorging, hierna te noemen MHU, gevestigd te Hei- en Boeicop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MHU verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van het verzorgen van een uitvaart. Persoonsgegevens zijn zowel nodig van de overledene als opdrachtgever van de uitvaart:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Datum van overlijden
• Plaats van overlijden
• Burgerlijke staat
• Aantal kinderen
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• E-mailadres
• BSN nummer (voor aangifte doen van overlijden)
• Soms kopie ID indien een uitvaartverzekering hierom vraagt

Verwerkt MHU ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
MHU verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met MHU dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden om:

• Alles rondom een uitvaart te kunnen regelen.
• Uitvaartverzekering(en) te innen
• Goederen en diensten bij u af te leveren.
• U via onze nieuwsbrief te informeren over de agenda en aanvullende dienstverlening van MHU. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is MHU gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MHU zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
MHU zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld uitzondering zijn de gegevens van voorgesprekken, de informatie wordt dan pas verwerkt wanneer de betreffende persoon in kwestie is overleden. Wij bewaren ook algemene gegevens van de uitvaart zodat wij weten, als er bijvoorbeeld iemand anders in de familie overlijdt, wat de familiewensen zijn, bijvoorbeeld keuze van de kist, muziek en rouwkaart.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
MHU verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Te denken valt aan crematoria, begraafplaatsen en onze toeleveranciers van onder andere staatsievervoer, kisten en de drukker van rouwkaarten. Daarnaast worden de gegevens doorgeven aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden om zo de noodzakelijke akte van overlijden en verlof tot cremeren of begraven te ontvangen.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
MHU maakt geen gebruik van cookies.
Algemene informatie over cookies: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek via ons contactformulier.

Beveiliging
MHU hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. MHU heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij MHU toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval MHU gebruik maakt van de diensten van derden, zal MHU in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal MHU u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 14 mei 2018